Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


ANGLIČTINA cvičebnice středoškolské gramatiky

ANGLIČTINA cvičebnice středoškolské gramatiky

Klíč ke cvičením (Key to the Exercises)
3.2 Souvětí podřadné (Complex Sentence)
3.1 Souvětí souřadné (Compound Sentence)
3. Souvětí (Composite Sentence)
2.2.3 Věty se slovesem v trpném rodě (Sentences with a Verb in Passive Mood)
2.2.2 Věty se slovesem plnovýznamovým v činném rodě (Sentences with a Lexical Verb in Active Mood)
2.2.1 Věty se slovesem sponovým (Sentences with a Linking Verb)
(Basic Sentence Patterns According to the Sentence Structure)
2.2 Základní větné typy podle syntaktické stavby věty
2.1.6 Vyjádření záporu (Negation)
2.1.5 Věta přací (Wish-Clauses)
2.1.4 Věta zvolací (Exclamatory Sentence)
2.1.3 Věta rozkazovací (Imperative Sentence)
2.1.2.1 Tázací dovětky (Question Tags)
2.1.2 Věta tázací (Interrogative Sentence)
2.1.1 Věta oznamovací (Declarative Sentence)
(Basic Types of Sentences According to the Intention of the Speaker)
2.1 Základní větné typy podle záměru mluvčího
2. Věta jednoduchá (Simple Sentence)
1.5 Mluvnicky izolované větné členy (Syntactically Isolated Sentence Members)
1.4 Několikanásobné větné členy (Multiple Parts of the Sentence)
1.3.5 Doplněk (Complement)
1.3.4 Přístavek (Apposition)
1.3.3 Příslovečné určení (Adverbial Modifiers)
1.3.2 Přívlastek (Attribute)
1.3.1 Předmět (Object)
1.3 Rozvíjející větné členy (Secondary Parts of the Sentence)
1.2.3 Shoda podmětu s přísudkem (Subject-Predicate-Agreement)
1.2.2 Přísudek (Predicate)
1.2.1 Podmět (Subject)
1.2 Základní větné členy (Principal Parts of the Sentence)
1.1 Pořádek slov ve větě jednoduché (Word Order in the Simple Sentence)
1. Větné členy (Parts of the Sentence)
II. Větná skladba (Syntax)
9. Citoslovce (Interjections)
8.2 Spojky podřadicí (Subordinating Conjunctions)
8.1 Spojky souřadicí (Coordinating Conjunctions)
8. Spojky (Conjunctions)
7.3 Předložky souslovné (Prepositional Collocations)
7.2 Předložky složené (Compound Prepositions)
7.1 Předložky samostatné (One-Word-Prepositions)
7. Předložky (Prepositions)
6.5 Další výrazy množství (Other Expressions of Quantity)
6.4 Hodiny a vyjádření času (Telling Time)
6.3 Číslovky násobné (Multiplicative Numerals)
6.2 Číslovky řadové (Ordinal Numerals)
6.1.5 Početní výrazy (Arithmetic Expressions)
6.1.4 Procenta (Percentage)
6.1.3 Zlomky (Fractions)
6.1.2 Desetinná čísla (Decimal Numbers)
6.1.1 Nula (Zero)
6.1 Číslovky základní (Cardinal Numerals)
6. Číslovky (Numerals)
5.3 Stupňování příslovcí (Comparative and Superlative Forms of Adverbs)
5.2.7 Příslovce souslovná (Adverbial Collocations)
5.2.6 Příslovce složená (Compound Adverbs)
5.2.5 Příslovce formálně shodná s předložkami (Adverbs with the Form of Prepositions)
5.2.4 Příslovce a přídavná jména se shodným tvarem (Adverbs and Adjectives with the Same Form)
5.2.3 Příslovce prostá (Primary Adverbs)
5.2.2 Další příslovečné přípony (Other Adverbial Suffixes)
5.2.1 Příslovce odvozená od přídavných jmen (Adverbs Derived from Adjectives)
5.2 Rozdělení příslovcí podle tvaru (Categories of Adverbs According to Their Form)
5.1 Tvary příslovcí a adverbiální sufixy (Forms of Adverbs and Adverbial Suffixes)
5. Příslovce (Adverbs)
4.6 Přídavná jména končící na -ed a -ing (Adjectives Ending with -ed and -ing)
4.5 Možnosti doplnění přídavných jmen, ustálená spojení (Complementation of Adjectives, Fixed Phrases)
4.4.2 Nepravidelné stupňování přídavných jmen (Irregular Comparison of Adjectives)
4.4.1 Pravidelné stupňování přídavných jmen (Regular Comparison of Adjectives)
4.4 Stupňování přídavných jmen (Comparison of Adjectives)
4.3 Přídavné jméno v přísudku (Adjective as a Part of Predicate)
4.2 Přídavné jméno v přívlastku (Adjective as a Part of Attribute)
4.1 Tvary přídavných jmen a adjektivní sufixy (Forms of Adjectives and Adjectival Suffixes)
4. Přídavná jména (Adjectives)
3.8 Zájmena neurčitá (Indefinite Pronouns)
3.7 Zájmena vztažná (Relative Pronouns)
3.6 Zájmena tázací (Interrogative Pronouns)
3.5 Zájmena ukazovací (Demonstrative Pronouns)
3.4 Zájmena reciproční (Reciprocal Pronouns)
3.3 Zájmena zvratná a zdůrazňovací (Reflexive and Intensive Pronouns)
3.2 Zájmena přivlastňovací (Possessive Pronouns)
3.1 Zájmena osobní (Personal Pronouns)
3. Zájmena (Pronouns)
2.6 Vlastní jména (Proper Nouns)
2.5 Pád (Case)
2.4 Rod (Gender)
2.3 Určenost (Definiteness)
2.2 Počitatelnost (Countability)
2.1 Číslo (Number)
2. Podstatná jména (Nouns)
(Use of the Conditional in Conditional Sentences - Syntactic Point of View)
1.6.1 Užití podmiňovacího způsobu v podmínkové větě - syntaktické hledisko
1.6 Podmiňovací způsob (Conditional)
1.5 Rozkazovací způsob (Imperative)
1.4.5.5 Předbudoucí čas (Future Perfect)
1.4.5.4 Další možnosti vyjádření budoucnosti - opisem (Another Possibilities of Expressing the Future - the Circumlocution)
1.4.5.3 Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti (Present Continuous Expressing the Future)
1.4.5.2 Will a shall (Will and Shall)
1.4.5.1 Be Going to
1.4.5 Vyjádření budoucnosti (Expressing the Future)
1.4.4.7 Tvar used to (Used to)
1.4.4.6 Předminulý čas průběhový (Past Perfect Continuous)
1.4.4.5 Předminulý čas (Past Perfect)
1.4.4.4 Předpřítomný čas průběhový (Present Perfect Continuous)
1.4.4.3 Předpřítomný čas (Present Perfect)
1.4.4.2 Minulý čas průběhový (Past Continuous)
1.4.4.1 Minulý čas prostý (Past Simple)
1.4.4 Minulé časy (Past Tenses)
1.4.3.2 Přítomný čas průběhový (Present Continuous)
1.4.3.1 Přítomný čas prostý (Present Simple)
1.4.3 Přítomné časy (Present Tenses)
1.4.2 Prosté a průběhové časování (Simple Form and Continuous Form)
1.4.1 Infinitiv (Infinitive)
1.4 Čas (Tense)
1.3 Významová slovesa (Lexical Verbs)
1.2.4 Minulý čas modálních sloves (Past Tense of Modal Verbs)
1.2.3 Významový obsah modálních sloves (Meaning of Modal Verbs)
1.2.2 Tvoření záporu a otázky u modálních sloves (Negation and Question with Modal Verbs)
1.2.1 Časování modálních sloves (Conjugation of Modal Verbs)
1.2 Modální (způsobová) slovesa (Modal Verbs)
1.1.5.2 Sloveso shall/should jako modální sloveso (The Verb Shall/Should as a Modal Verb)
1.1.5.1 Will jako modální sloveso (Will as a Modal Verb)
1.1.5 Slovesa will a shall jako modální (The Verbs Will and Shall as Modal Verbs)
1.1.4.2 Sloveso shall (The Verb Shall)
1.1.4.1 Sloveso will (The Verb Will)
1.1.4 Slovesa will a shall jako futurální (The Verbs Will and Shall for Expressing the Future)
1.1.3 Sloveso to do (The Verb to Do)
1.1.2.1 Have a have got (Have and Have Got)
1.1.2 Sloveso to have (The Verb to Have)
1.1.1.6 Zápor (Negation)
1.1.1.5 Otázka (Question)
1.1.1.4 Příčestí minulé a složené časy (Past Participle and Compound Tenses)
1.1.1.3 Budoucí čas (Future Tense)
1.1.1.2 Minulý čas (Past Simple)
1.1.1.1 Přítomný čas (Present Simple)
1.1.1 Sloveso to be (The Verb to Be)
1.1 Pomocná slovesa (Auxiliary Verbs)
1. Anglická slovesa (English Verbs)
I. Tvarosloví (Morphology)
Obsah:
Obsah publikace Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Zpracováno dle požadavků MŠMT k nové podobě maturitní zkoušky.
Na konci cvičebnice je k dispozici klíč ke cvičením.
Zařazení překladových cvičení přispívá k upevnění těchto kompetencí.
Výjimečně, když to gramatická, stylistická aj. nedokonalost původního textu vyžadovala (v případech, kdy by takováto chybná místa dělala studentům problémy), byl výchozí text našimi lektory opraven či upraven.
To vede k porozumění a schopnosti jak gramatické, tak i obsahové analýzy textu.
Kromě klasických cvičení mohou studenti v gramatické příručce pracovat i s ukázkami z anglických literárních děl, čímž se přímo na autentickém textu učí pochopit vnitřní strukturu anglického jazyka.
Nabízí dostatečné množství různých cvičení k jednotlivým gramatickým jevům prezentovaným v teoretické části.
Cvičebnice je koncipována jako doplňující materiál k teoretické mluvnici.
Přehled i cvičebnice gramatiky se shodují v obsahu a chronologii probíraných jevů, čímž je usnadněna práce s oběma učebnicemi a orientace v nich.
Obě knihy jsou koncipovány na základě Katalogů požadavků pro anglický jazyk k nové podobě maturitní zkoušky schválených MŠMT ČR.
Tato učebnice vychází současně s Angličtinou - přehledem středoškolské gramatiky.
Tato učebnice je primárně určena studentům a učitelům středních škol, lze ji však využít i jako doplňkový výukový materiál na jazykových školách, při pomaturitním studiu či přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky a přijímací zkoušky na vysoké školy.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz