Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Jak vzniká počasí

Jak vzniká počasí

Text rukopisu je psán s přehledem a je snadno srozumitelný čtenáři se středoškolským vzděláním. Jen ojediněle při exaktním popisu některých atmosférických dějů jsou nutné základní znalosti diferenciálního a integrálního počtu. Případná neznalost těchto základů však příslušným čtenářům příliš nevadí, neboť doprovodný text umožňuje snadno a důkladně porozumět fyzikální podstatě studovaného děje.
Problematikou těchto objektivních fyzikálně matematických metod se nezabývají, neboť pro převážnou část čtenářů by byla příliš teoretická a matematicky náročná. Plně proto souhlasím s tím, že této problematiky se dotýkají pouze okrajově pro informaci čtenářů.
Závěrečná část shrnuje využití uvedených poznatků k vlastní předpovědi počasí. Autoři kladou důraz na současný stav, kdy se kombinují klasické synoptické postupy s výsledky moderních objektivních metod předpovědi zejména termobarického pole.
Autoři se opírají převážně o klasické modely front podle norské školy. Některé, občas se vyskytující odchylky, které byly ziištěny na základě pozorování oblačnosti z meteorologických družic, příliš neuvádějí. Tato připomínka není příliš závazná, protože přehled řady podrobností ve vzhledu oblačnosti by čtenáři znesnadnil základní orientaci ve využití front pro předpověď počasí. Byl by jistě zajímavý pro speeialisty, ale domnívám se, že zamýšlená publikace není pro ně přímo určena. Stať o tlakových útvarech středních zeměpisných šířek uvádí nejdůležitější poznatky o vertikální struktuře cyklon a anticyklon, jejich vývoji a podmínkách pro pí ovládající počasí v různých stadiích vývoje pro jednotlivá roční období.
Výklad o atmosférických frontách navazuje logicky na vzduchové hmoty. Podrobně jsou popisovány jednotlivé typy front, jejich vývoj, postup a projevy počasí.
Snad poněkud příliš velká pozornost je věnována převládajícímu počasí v různých vzduchových hmotách pro jednotliv á roční období. V současné odborné literatuře se již téměř nesetkáváme s tak obsažným rozborem.
Pro následující výklad je to zcela nezbytný postup, protože fronty, jako hlavní nositelé změn počasí, jsou určovány právě odlišnými fyzikálními vlastnostmi jednotlivých vzduchových hmot.
Druhá část representovaná kap. 12 až 15 obsahuje základní poznatky a předpoklady ízv. norské školy, která řadu desítek let, zejména ve 20. století, byla nejlepší a nejspolehlivější vědeckou metodou pro krátkodobou a střednědobou předpověď počasí. Zvláštní pozornost věnují autoři vzniku a klasifikaci vzduchových hmot.
Mimo to, v mnoha částech práce najde vhodné poučení a upřesnění znalostí i mnohý proiesionální pracovník v oboru meteorologie.
Tyto poznatky se pravděpodobně v budoucnosti již příliš nebudou měnit, spíše jen doplňovat, proto budou mít dlouhodobější platnost a zvyšují tedy význam předložené práce.
První část, tj. kap. l až 11, obsahují fyzikální popis a vysvětlení atmosférických dějů, které tvoří vlastní počasí. Někdy je soubor těchto poznatků označován jako všeobecná meteorologie. V české literatuře je takovéto shrnutí zcela ojedinělé a považuji je za obzvláště zdařilé.
Text je složen ze tří tématických okruhů.
Tématika podrobné znalosti fyzikálního stavu zemské atmosféry je tedy stále živá a aktuální.
Kniha se zabývá složitou problematikou, která provází lidskou společnost od jejího vzniku. Počasí ovlivňovalo její činnost dříve a v mnoha směrech zůstává důležitým činitelem i v současné technicky velmi vyspělé společnosti, např. v letecké i pozemní dopravě.
15. Předpověď počasí
14. Cyklony a anaticyklony
13. Atmosférické fronty
12. Vzduchové hmoty
11. Proudění v zemské atmosféře
10. Atmosférické srážky
9. Kondenzace a sublimace vodní páry v atmosféře
8. Vlhkost vzduchu
7. Výpar
6. Rozdělení teploty v atmosféře s výškou
5. Vertikální stabilita vzduchových hmot
4. Teplota spodních vrstev vzduchu
3. Tepelné poměry půdy a povrchu vodních nádrží
2. Tlak vzduchu
1. Vznik a složení zemské atmosféry
Obsah
Čtenář se postupně seznámí s fyzikálním popisem a vysvětlením atmosférických dějů, s poznatky, které jsou potřebné pro krátkodobou a střednědobou předpověď počasí a s vlastní předpovědí počasí.
Kniha předních českých odborníků oboru meteorologie si klade za cíl seznámit čtenáře s těmi poznatky o dějích v atmosféře Země, jež nejvíce ovlivňují formování počasí.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz