Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Psychologie osobnosti hlavní témata, současné přístupy

Psychologie osobnosti hlavní témata, současné přístupy
Blatný Marek a kolektiv      
Rok vydání:2010
Vydavatelství:Grada Publishing      
ISBN:978-80-247-3434-7
Stran:304
Skladem: na dotaz
Kategorie:Meditace, mystika
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:CD0168
Podobné knihy:Diamantový přístup
Výbor z díla II. archetypy a nevědomí


Sleva 12% - z ceny 429,00 Kč s DPH
Nová cena 378,00 Kč s 10% DPH


Monografie shrnuje nové poznatky o hlavních tématech psychologie osobnosti: temperamentu, rysech, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoji osobnosti. Pozornost je věnována též otázkám osobní pohody a duchovního rozměru života. Do knihy je zařazeno i téma zcela nové: lidské ctnosti a silné stránky charakteru. Důraz je kladen na vývoj v oboru za posledních pětadvacet let. Každá kapitola je uvedena krátkým historickým exkurzem a výčtem poznatků, které jsou v dané oblasti považovány za základní, následuje rozbor a kritické zhodnocení vývoje v dané tematické oblasti. Autorský kolektiv tvoří přední odborníci české a slovenské psychologie, kteří se výzkumu osobnosti věnují. Publikace je proto sestavena s hlubokou znalostí problému a jednotlivé kapitoly reflektují osobní témata jejich autorů. Přes svou vysokou odbornost je kniha napsána srozumitelným a čtivým jazykem, a osloví proto i zájemce o osobnost z řad širší veřejnosti.

10.5 Dodatek: Pražský dotazník spirituality
10.4.1 Spirituální motivace
10.4 Spiritualita jako komponenta architektury osobnosti
10.3 Spiritualita ve struktuře individuálních rozdílů - faktorová analýza
10.2 Definice spirituality a možnosti její operacionalizace
10.1 Úvod
10. SPIRITUALITA V CENTRU STRUKTURY OSOBNOSTI (Pavel Říčan)
9.4 Závěr
9.3.4 Další současné koncepce silných stránek
9.3.3 VIA (Values in Action) klasifikace silných stránek charakteru a ctností
9.3.2 Kritéria pro vymezení silných stránek charakteru
9.3.1 Východiska a zdroje klasifikace silných stránek charakteru
9.3 Charakter - ústřední pojem pozitivní psychologie
9.2 Počátky pozitivní psychologie
9.1 Úvod
9. SILNÉ STRÁNKY CHARAKTERU A CTNOSTI (Alena Slezáčková)
8.6 Závěr
8.5 Podpora a udržování osobní pohody
8.4 Vývoj osobní pohody v průběhu života
8.3.2 Eudaimonické teorie osobní pohody
8.3.1 Humanistická psychologie a pojem sebeaktualizace
8.3 Eudaimonický (vs. hédonický) přístup k osobní pohodě
8.2.2 Zdroje osobní pohody
8.2.1 Co je osobní pohoda a co ji tvoří
8.2 Psychologie osobní pohody, její hlavní znaky
8.1 Úvod
8. OSOBNÍ POHODA (Marek Blatný)
7.4 Závěr
7.3.5 David Magnusson: holistická interakční teorie jedinec-prostředí
7.3.4 Richard M. Lerner: teorie vývojového kontextualismu
7.3.3 Glen H. Elder, jr.: teorie celoživotní dráhy
7.3.2 Jutta Heckhausenová: lifespanová teorie kontroly
7.3.1 Paul B. Baltes: teorie lifespanového vývoje
7.3 Moderní teorie celoživotního vývoje
7.2.6 Carol Gilliganová: kritika Kohlbergovy teorie morálního vývoje
7.2.5 Lawrence Kohlberg: teorie morálního vývoje
7.2.4 Robert J. Havighurst: teorie vývojových úkolů
7.2.3 Jean Piaget: teorie kognitivního vývoje
7.2.2 Erik H. Erikson: teorie psychosociálního vývoje
7.2.1 Sigmund Freud: teorie psychosexuálního vývoje
7.2 Klasické teorie celoživotního vývoje
7.1 Úvod
7. TEORIE CELOŽIVOTNÍHO VÝVOJE (Katarína Millová)
6.3.6 Kompetence a motivace
6.3.5 Teorie sebedeterminace
6.3.4 Atribuční teorie motivace
6.3.3 Cyklus vzdávání se cíle (incentive disengagement)
6.3.2 Formování intence - cílová a implementační intence
6.3.1 Motivace jako funkce očekávání úspěchu a incentivní hodnoty cíle
6.3 Motivace jako funkce kognitivního systému - vybrané otázky
6.2.4 Vztahy implicitní-explicitní motivace
6.2.3 Explicitní motivační systém
6.2.2 Velká trojka motivů
6.2.1 Implicitní motivy
6.2 Motivační systém osobnosti
6.1.6 Motivace jako proces
6.1.5 Vztah motivace k dalším psychickým procesům
6.1.4 Klasifikace motivů
6.1.3 K pojmu motivace
6.1.2 Motiv jako stav a rys
6.1.1 Hlavní témata motivační psychologie
6.1 Úvod
6. MOTIVACE A OSOBNOST (Iva Stuchlíková)
5.11 Perspektivy výzkumu: od diferenciace k integraci
5.10 Metody výzkumu sebepojetí
5.9.4 Sociálně kognitivní pojetí seberegulace A. Bandury
5.9.3 Teorie diskrepancí v sebepojetí (teorie osobních vodítek) E. T. Higginse
5.9.2 Kontrolní model seberegulace Carvera a Scheiera
5.9.1 M. Snyder: sebemonitorování
5.9 Konativní aspekt Já (seberegulace)
5.8.4 Dimenzionalita globálního sebehodnocení
5.8.3 Aspekty sebehodnocení
5.8.2 Zdroje sebehodnocení
5.8.1 Mentální reprezentace emočního vztahu k sobě: sebehodnocení
5.8 Emoční aspekt Já
5.7.5 Diferencované, avšak jediné Já
5.7.4 Kognitivní aspekty charakterizující sebepojetí jako celek
5.7.3 Typy reprezentací Já
5.7.2 Struktura sebepojetí
5.7.1 Obsah sebepojetí
5.7 Kognitivní aspekt Já
5.6.2 Psychologická konceptualizace činného Já: úroveň motivace
5.6.1 Psychologická konceptualizace činného Já: úroveň kognice
5.6 Psychologická konceptualizace Já jako subjektu činnosti
5.5.4 Sebepojetí jako Jáský systém
5.5.3 Dynamické sebepojetí
5.5.2 Hierarchické sebepojetí
5.5.1 Multifacetové sebepojetí
5.5 Současný pohled na sebepojetí
5.4.2 Symboličtí interakcionisté
5.4.1 William James
5.4 Historické kořeny současného výzkumu sebepojetí
5.3 Definice sebepojetí
5.2 Sociálně-kognitivní psychologie: historie a současný status
5.1 Úvod
5. SEBEPOJETÍ Z POHLEDU SOCIÁLNĚ-KOGNITIVNÍ PSYCHOLOGIE (Marek Blatný)
4.9 Závěr
4.8 Kontroverze dědičnost versus prostředí
4.7.3 Emoční inteligence
4.7.2 Sociální inteligence
4.7.1 Praktická inteligence
4.7 Další typy inteligence
4.6.4 Hodnocení systémových modelů inteligence
4.6.3 Sternbergova triarchická teorie inteligence
4.6.2 Hodnocení teorie rozmanitých inteligencí
4.6.1 Gardnerova teorie rozmanitých inteligencí
4.6 Systémové modely inteligence
4.5.3 Hodnocení kontextových modelů inteligence
4.5.2 Vliv kulturních modelů na vytváření testů inteligence
4.5.1 Kontextový přístup k intelektovému vývoji
4.5 Kontextové modely: inteligence jako kulturní invence
4.4.2 Kognitivní komponenty
4.4.1 Jednoduché procesy zpracování informací ve vztahu k inteligenci
4.4 Kognitivní modely inteligence
4.3 Faktorově-analytické modely inteligence
4.2.2 Hodnocení testů inteligence
4.2.1 Testy inteligence
4.2 Měření inteligence
4.1 Definice inteligence
4. INTELIGENCE (Alena Plháková)
3.5 Zhodnocení omezení a přínosů pětifaktorového modelu osobnosti
3.4.4 Uplatnění v pedagogické praxi a pedagogicko -psychologických výzkumech
3.4.3 Další využití při výběru profese, v pracovní, podnikové a organizační psychologii
3.4.2 Behaviorální lékařství a psychologie zdraví
3.4.1 Použití v klinické psychologii a psychiatrii
3.4 Uplatnění pětifaktorového modelu osobnosti
3.3.6 Srovnání lexikálního a dispozičního přístupu k pětifaktorovému modelu
3.3.5 Pětifaktorová teorie osobnosti
3.3.4 Mezikulturní psychologie rysů
3.3.3 Rodové odlišnosti pěti dimenzí osobnosti
3.3.2 Vývojové trendy pěti dimenzí osobnosti
3.3.1 NEO inventáře
3.3 Dispoziční (dotazníkový) přístup zkoumání pětifaktorové struktury osobnosti
3.2.7 Zhodnocení lexikálního přístupu k pětifaktorovému modelu
3.2.6 Šestifaktorová a sedmifaktorová struktura
3.2.5 Srovnání pětifaktorových struktur v různých jazycích
3.2.3 Postup lexikálních výzkumů vlastností osobnosti na příkladu české lexikální studie 3.2.4 Obsah pěti obecných charakteristik osobnosti
3.2.2 Historie pětifaktorového modelu popisu osobnosti v lexikálních studiích
3.2.1 Pětifaktorový model (popisu) osobnosti
3.2 Lexikální (taxonomické) výzkumy pětifaktorové struktury popisu osobnosti
3.1 Vymezení vlastností osobnosti
3. NOVÉ PŘÍSTUPY KE ZKOUMÁNÍ RYSŮ: PĚTIFAKTOROVÝ MODEL OSOBNOSTI (Martina Hřebíčková)
2.6 Závěr
2.5.7 Cloningerův neurobiologický model temperamentu
2.5.6 Zuckermanův koncept "hledání vzruchu" (sensation seeking)
2.5.5 Strelauova regulační teorie temperamentu
2.5.4 Grayova neuropsychologická teorie temperamentu
2.5.3 PEN teorie H. J. Eysencka
2.5.2 Merlinova teorie temperamentu
2.5.1 Něbylicynova teorie temperamentu
2.5 Teorie vycházející z výzkumu dospělé populace
2.4.4 Kaganovo pojetí inhibovaného a neinhibovaného temperamentu
2.4.3 Emoční teorie dětského temperamentu Goldsmithe a Campose
2.4.2 EAS teorie Busse a Plomina
2.4.1 Teorie Thomase a Chessové a jejich pojem "goodness of fit"
2.4 Teorie vycházející z výzkumu dětské populace
2.3 Kritéria rozdělení temperamentových teorií
2.2 Definice temperamentu
2.1 Moderní historie výzkumu temperamentu
2. MODERNÍ TEORIE TEMPERAMENTU (Marek Blatný)
1.5 Perspektivy psychologie osobnosti
1.4.7 Lidské ctnosti a silné stránky charakteru
1.4.6 Utváření a vývoj osobnosti
1.4.5 Kognitivní stránka osobnosti - sebepojetí
1.4.4 Inteligence
1.4.3 Motivace
1.4.2 Rysy osobnosti
1.4.1 Biologická báze osobnosti - temperament
1.4 Hlavní témata psychologie osobnosti
1.3 Psychologické chápání pojmu osobnost
1.2 Dvě oblasti zájmu psychologie osobnosti
1.1 Vznik psychologie osobnosti jako samostatné disciplíny
1. 100 LET VÝZKUMU OSOBNOSTI V PSYCHOLOGII (Marek Blatný)

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz