Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Terapeutická komunita obecný model a jeho aplikace v léčbě závislosti

Terapeutická komunita obecný model a jeho aplikace v léčbě závislosti

35.5 Co je terapeutická komunita v České republice
35.4 Aplikace modelu terapeutické komunity
35.3 Samostatné terapeutické komunity - výsledky a indikátory úspěšnosti
35.2 Samostatné terapeutické komunity - česká a zahraniční praxe
35.1 Samostatné terapeutické komunity a "evropský model"
35. České terapeutické komunity pro drogově závislé v mezinárodním kontextu
34.4 Identita terapeutických komunit v USA a v Evropě
34.3 Co se nemůže změnit
34.2 kritická témata reforem terapeutických komunit
34.1 Změny terapeutických komunit v měnícím se světě
34. Změny a meze změn
33.6 Práce s rodinami klientů terapeutických komunit v České republice
33.5 Další formy práce s rodinou
33.4 Skupiny s blízkými
33.3 Rodinná terapie - indikace, techniky a cíle
33.2 Práce s rodinou a problém terapeutických perspektiv
33.1 Vývoj přístupu k rodině
33. Práce s rodinou klienta
32.6 Problém duálních diagnóz v České republice
32.5 Integrovaná strategie úzdravy - terapeutické komunity v Evropě
32.4 Léčba s dvojím ohniskem pro klienty s dvojí diagnózou - terapeutické komunity v USA
32.3 Problém osobnosti klienta terapeutické komunity
32.2 Duální diagnózy v terapeutických komunitách pro drogově závislé
32.1 Duální diagnózy u uživatelů drog
32. Léčba duálních diagnóz
31.5 Genderové téma v terapeutických komunitách pro drogově závislé v České republice
31.4 Genderová vstřícnost v koedukovaných terapeutických komunitách
31.3 Genderový problém v terapeutických komunitách pro drogově závislé
31.2 Genderově vstřícné léčebné programy
31.1 Genderová specifika žen-uživatelek drog
31. Žena jako specifická cílová skupina
30.7 Terapeutická komunita v systémech péče
30.6 Metadon v terapeutické komunitě
30.5 Program 12 kroků
30.4 Práce s motivací
30.3 Prevence relapsu
30.2 Speciální lékařská péče a zdravotní výchova
30.1 Parametry změn - faktor metod a služeb
30. Nové metody a služby
29.6 Závislé matky s dětmi
29.5 Adolescenti
29.4 Klienti zneužívající alkohol a návyková léčiva
29.3 Klienti závislí na stimulačních drogách
29.2 Klienti s problematikou HIV/AIDS
29.1 Parametry změn - faktor cílových skupin
29. Terapeutické komunity pro specifické cílové skupiny
28.5 Terapeutické komunity v denní péči
28.4 Terapeutické komunity ve zdravotnických a sociálních institucích
28.3 Terapeutické komunity ve věznicích
28.2 Parametry změn - faktor prostředí
28.1 Výzkum jako podnět změny
28. Reformy terapeutických komunit - modifikace v jiném prostředí
27.6 Proces, obsah a kontinuita léčby
27.5 Dokončení léčby
27.4 Průběžné indikátory: retence a vypadnutí
27.3 Úspěšnost léčby a životní změny
27.2 Úspěšnost léčby a význam abstinence
27.1 Výsledky léčby a prediktory úspěšnosti
27. Úspěšná léčba a její předpoklady
26.3 Problémy výzkumu terapeutických komunit pro drogově závislé
26.2 Výzkumná témata a kritéria
26.1 Výzkum terapeutických komunit - vývoj a charakteristiky
26. Dialog mezi výzkumem a praxí
ČÁST 5: TERAPEUTICKÉ KOMUNITY PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ - ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ A MEZE ZMĚN
25.5 Paralelní procesy
25.4 Spiritualita
25.3 Ovlivňování mysli
25.2 Moc
25.1 Atmosféra
25. Duch komunity
24.7 Dobrá péče o sebe
24.6 Výcvik a vzdělávání
24.5 Supervize
24.4 Reflektivní setkání
24.3 Podpora a vnitřní týmová práce
24.2 Podmínky přínosu
24.1 Přínos terapeutické komunity pro pracovníky
24. Osobní a profesionální rozvoj členů týmu
23.5 Ex-useři v týmu terapeutické komunity
23.4 Vztahy členů týmu ke klientům
23.3 Osobnost a chování člena týmu
23.2 Funkce týmu v procesu a organizaci
23.1 Složení a uspořádání týmu
23. Tým terapeutické komunity
22.3 Předčasné ukončení léčby (drop out)
22.2 Relaps
22.1 Craving (bažení)
22. Komplikace léčby
21.5 Fáze léčby a proces změny
21.4 Struktura a dynamika
21.3 Sounáležitost, podpora a porozumění
21.2 Katalyzátory terapeutického procesu
21.1 Specifické rysy léčebného procesu
21. Proces změny
20.8 Období po ukončení léčby v terapeutické komunitě
20.7 Třetí fáze
20.6 Druhá fáze
20.5 První fáze
20.4 "Nultá" fáze
20.3 Nástup do terapeutické komunity
20.2 Období před nástupem do terapeutické komunity
20.1 Význam strukturování léčebného pobytu
20. Stupně (fáze) léčby
19.5 Hierarchie klientů; privilegia a sankce
19.4 Role klienta v komunitě
19.3 Klient jako osoba; psychologické charakteristiky
19.2 Indikace pro léčbu v terapeutické komunitě
19.1 Klientela terapeutické komunity
19. Profil a koncept klienta
18.7 Koncept "správného života"
18.6 Struktury, které upěvňují
18.5 Kardinální pravidla
18.4 Komunita jako ostrov
18.3 Autonomie a její limity
18.2 Generické terapeutické komunity
18.1 Rekapitulace vývoje: Synanon a "na konceptu založené" terapeutické komunity
18. Organizace a struktura
ČÁST 4: TERAPEUTICKÉ KOMUNITY PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY
DRUHÝ DÍL - TERAPEUTICKÉ KOMUNITY V LÉČBĚ ZÁVISLÝCH
17.3 Zapojování účinných faktorů: možnosti a meze u jednotlivých diagnostických okruhů
17.2 Zapojování účinných faktorů: vliv organizačního rámce
17.1 Účinné faktory a psychoterapeutický proces v terapeutické komunitě
17. Využívání účinných faktorů terapeutické komunity
16. Léčebné faktory v terapeutické komunitě dle Kooymana
15.6 Jednání
15.5 Zapojení
15.4 Komunikace: Já a ti druzí, My a ti ostatní
15.3 Containment (obsahování/ohraničování)
15.2 Attachment (přimknutí)
15.1 Východiska terapeutické komunity jako prostředí sekundárního emočního vývoje
15. Principy působení terapeutické komunity dle Haigha a Camplingové
14.6 Existencionální faktory
14.5 Získávání nových informací, nácvik nového chování, socializace
14.4 Interpersonální učení
14.3 Sebeprojevení, katarze
14.2 Členství, soudržnost, vzájemná podpora a pomoc
14.1 Účinné faktory podle Kratochvíla a Yaloma
14. Účinné faktory skupinové psychoterapie
13.8 Tvarování chování
13.7 Vybírání, otázka volby
13.6 Katarze, emoční uvolnění
13.5 Zvyšování vědomí
13.4 Hawthornský efekt
13.3 terapeutický vztah
13.2 Pozitivní očekávání
13.1 Úvod do tématu účinných faktorů terapeutických komunit
13. Faktory společné různým psychoterpiím
ČÁST 3: ÚČINNÉ FAKTORY TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT
12.7 "Velké komunity" a jiné svátky
12.6 Rituály očištění a smíření
12.5 Ukončovací rituály
12.4 Etapové rituály
12.3 Přijímací rituály
12.2 Komunitní symboly
12.1 Místo rituálů v životě a působení terapeutických komunit
12. Rituály v terapeutických komunitách
11.5 Volnočasové aktivity
11.4 Práce jako součást léčby
11.3 Skupiny v terapeutické komunitě
11.2 Komunitní setkání
11.1 Řád, režim a program terapeutické komunitě
11. Strukturovaný program
10.10 Udržování vnějších vztahů
10.9 Utváření terapeutické komunikace
10.8 Zajišťování, využívání a přenášení učící zkušenosti
10.7 Udržování a naplňování struktur nezbytných pro terapeutický charakter komunity
10.6 Role ve vztahu k procesu v terapeutické komunitě
10.5 Moc a odpovědnost
10.4 Poskytování vzoru a příkladu
10.3 Role člena komunity
10.2 Práce na sobě
10.1 Role personálu a role klientů
10. Role a komunikace
9.8 Zacházení s pravidly
9.7 Pravidla o moci a odpovědnosti
9.6 Provozní pravidla, normy a zvyky
9.5 Zapojení
9.4 Uspořádání času
9.3 Sex a erotika
9.2 Bezpečí
9.1 Metapravidla
9. Pravidla a normy terapeutické komunity
8.3 Politika změny - změna a politika
8.2 Úzdrava a nový životní styl
8.1 Změna
8. Filosofie terapeutických komunit - změna a úzdrava
7.5 Léčebná filosofie a diagnostické okruhy
7.4 Klient terapeutické komunity a jeho psychická porucha
7.3 Člověk a jeho cesta
7.2 Demokratické ideály
7.1 Společenství
7. Filosofie terapeutických komunit - společenství, člověk a jeho cesta ke zralosti
ČÁST 2: IDENTITA TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT - FILOSOFIE A ZÁKLADNÍ PRVKY
6.6 Terapeutické komunity pro drogově závislé
6.5 Terapeutické komunity po vzniku SUR
6.4 SUR
6.3 Lobeč a další psychiatricko-psychoterapeutické terapeutické komunity
6.2 Apolinář
6.1 Od léčebného kolektivu k terapeutické komunitě
6. Terapeutické komunity v České republice
5.5 Dnešní rozdíly mezi demokratickými a hierarchickými terapeutickými komunitami
5.4 Společné znaky terapeutických komunit
5.3 Dvě linie a jejich styčné body
5.2 Proměny a adaptace terapeutických komunit
5.1 Využívání modelů terapeutické komunity
5. Terapeutické komunity dnes
4.6 Změna klimatu v odborných kruzích a nároků na odbornou práci
4.5 Hodnotové posuny ve společnosti
4.4 Rozšíření behaviorálních terapeutických programů
4.3 Změny v organizaci a financování zdravotnických a jiných pomáhajících služeb
4.2 Reformy v oblasti péče o duševní zdraví
4.1 Rozvoj farmakoterapie
4. Vývojová úskalí terapeutických komunit
3.5 Další hierarchické terapeutické komunity
3.4 Daytop Village a počátky "konceptu"
3.3 Souvislosti Synanonu
3.2 Synanon
3.1 Původ hierarchických terapeutických komunit
3. Hierarchické terapeutické komunity
2.5 Další rozvoj demokratických terapeutických komunit
2.4 Přínosy a rozpory v koncepci terapeutických komunit
2.3 Terapeutická komunita v pojetí Maxwella Jonese
2.2 Předchůdci a souvislosti demokratických terapeutických komunit
2.1 Zrození terapeutických komunit z armádní psychiatrie
2. Demokratické terapeutické komunity
1.4 Další přístupy k definování terapeutické komunity
1.3 Rozměr terapie
1.2 Rozměr společenství
1.1 Výchozí definice
1. Pojem terapeutické komunity
ČÁST 1: Vznik a vývoj terapeutických komunit
PRVNÍ DÍL - OBECNÝ MODEL TERAPEUTICKÉ KOMUNITY
Obsah:
Publikace se zaměřuje i na jednotlivé aspekty terapeutické komunity pro drogově závislé jako v současnosti nejfrekventovanější uplatnění daného modelu.
léčebnou filosofii, pravidla, komunikaci, složky programu a účinné faktory.
Renomovaný český autor nabízí čtenářům dokonalý přehled o obecném modelu terapeutické komunity (psychiatricko-psychoterapeutické komunity a terapeutické komunity pro drogově závislé) a srozumitelně charakterizuje společné jádro všech typů terapeutické komunity:
Terapeutická komunita je důležitou součástí léčby psychických a behaviorálních poruch.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz